Прескочи налични курсове

Налични курсове

Обучението е предназначено за: работодатели, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, експерти от Служби по трудова медицина, експерти Човешки ресурси, членове на КУТ и др.

Целта на обучението е да се научим да разпознаваме знаците, подсказващи, че натоварванията и изискванията на работното място надхвърлят възможностите за справяне и какво следва да предприемем.

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • Нормативна уредба;
  • Източници на психично натоварване. БДС ЕN 10075-1: 2000. Основни термини и определения.
  • Кога психичното натоварване се превръща в стрес
  • Как да разпознаем стреса - симптоми
  • Превенция и контрол на психосоциалните фактори.

Ползите от обучението:

  • по-добро разбиране на психосоциалните фактори;
  • получаване на знания за симтомите на стреса и техники за справяне със стреса;
  • получаване на знания за управление на психосоциалните фактори.

“Хоризонт 2020“ е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС до сега. Тя си поставя за цел да пренесе великите идеи от лабораторията до пазара като помага за постигането на високи резултати в научната област, укрепване на позициите в промишлеността и справяне с обществените предизвикателства. Програмата подкрепя основополагащите технологии, необходими за подпомагане на иновациите във всички сектори, включително и информационните и телекомуникационни технологии.

Основна цел на обучението е придобиването на теоретични знания и практически умения за професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Организация на туризма и свободното време“, свързани с дейности по посредничество - предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена, прави резервации и настаняване, осигурява билети, наем на автомобили. Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, застраховки (задължителни и допълнителни) свързани с пътуването, обработва и оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги.

Основна цел на обучението е придобиването на професионални знания и практически умения и навици за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, категоризирането и стандартите на материално–техническата база на хотелите, организацията и технологията на обслужване на туристи, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности, охрана и безопасност на труда на персонала.

Курсът има за цел обучаващите се да придобият умения отнасящи се до прилагането на технологията и механизмите за осъществяване на търговските операции, прилагането на специфичните особености в управлението на търговската дейност и правилата за управление и съхранение на стоково-материалните запаси. Също така свързани с разчитането, изготвянето и попълването на документация, свързана с търговската  дейност в предприятието. 

Курсът има за цел обучаващите се да придобият умения отнасящи се до прилагането на технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции и прилагането на особеностите в управлението. Също така умения свързани с разчитането, изготвянето и попълването на документация, свързана с стопанската дейност и изискванията на документооборота в предприятието. 

Курсът има за цел обучаващите се да придобият умения за работата в областта на финансовите институции, извършването на дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Също така изпълнението на задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, както и попълването на платежни документи в банковата дейност.

Курсът има за цел обучаващите се да подобрят уменията си за ефективна екипна работа, да придобият знания за спецификите на мултикултурната среда, както и да повишат толерантността си при общуване с хора от различни националности. Това ще доведе до повишаване на знанията и уменията на служителите в съответствие с необходимостта от развитие на специфични компетентности за по-ефективно изпълнение на задълженията.